วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1 วันนี้สอนเรื่องการเทียบเสียงและให้นักเรียนทำใบงาน
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5 คาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .


วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่แรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5 วันนี้ให้นักเรียนทำใบงานต่อจากคาบที่แล้ว และให้นับเลข 1-20 เป็นภาษาอังกฤษทีละคน
ตอนบ่าย :
            - ประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2555 เวลา 14:00- 17:00 . เปิดการประชุมโดย นายสมโภช โชติชูช่วง นายอำเภอหัวไทร 

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน อังคาร ที่่ 29 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2 วันนี้สอนเรื่องการเทียบเสียงและให้นักเรียนทำใบงาน
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
วัน จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3 วันนี้สอนเรื่องการเทียบเสียงและให้นักเรียนทำใบงาน
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/3 วันนี้สอนเรื่องการเทียบเสียงและให้นักเรียนทำใบงาน
            - ประชุมเกี่ยวกับโครงการ  เวลา 15:00 .
วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2 วันนี้สอนเรื่อง introducing oneself และ introducing someone ให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนและให้ทำใบงาน
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1 วันนี้สอนเรื่อง introducing oneself และ introducing someone ให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนและให้ทำใบงาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 09:00 น.
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1 วันนี้สอนเรื่อง My family ให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับ My family
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5 คาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .
วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่แรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5 วันนี้สอนเรื่อง introducing oneself และ introducing someone ให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนและให้ทำใบงาน
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4 วันนี้สอนเรื่อง introducing oneself และ introducing someone ให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนและให้ทำใบงาน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2 ให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับ My family
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3 ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ      My family
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/3 ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ     My family
วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2 เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
            - ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจแผนการสอน
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/2 เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
            - เอาแผนที่ครูพี่เลี้ยงตรวจมาปรับ
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1 วันนี้เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
ตอนบ่าย :
            -  เวลา 12:30-13:00. อยู่จุดลงทะเบียนผู้ปกครอง เพราะวันนี้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 เวลา 13:00-15:00. วันนี้ได้แนะนำตัวต่อหน้าผู้ปกครอง หลังจากนั้นไปอยู่ตามห้องของครูพี่เลี้ยง ป.6/5 ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกเงินให้กับผู้ปกครอง
           
วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5 วันนี้เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4 เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
            - รองผู้อำนวยการชี้แจงเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้
วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2555


ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
           
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - พบหัวหน้าสายชั้น ป. 5 และพบครูที่สอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 5 เพื่อเอาตารางสอน
            - เอาตารางสอนชั้น ป.6 ที่ครูพี่เลี้ยง
            - รองผู้อำนวยการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
            - พบครูพี่ลี้ยงเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการสอน
วัน จันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555

          วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน ไปถึงพบผู้อำนวยการของโรงเรียน วันนี้แนะนำตัวหน้าเสาธง จากนั้นผู้อำนวยการได้ชี้แจงเกี่ยวกับงานต่างๆ จากนั้นไปอยู่ตามสายชั้นที่ได้รับมอบหมาย พบหัวหน้าสายชั้น ครูพี่เลี้ยง วันนี้นักเรียนชั้น ป. 5 และ ป.6 สอบเลือกห้อง หลังจากที่นักเรียนสอบเสร็จแล้ว ดิฉันและเพื่อนๆช่วยครูตรวจข้อสอบ ในเวลา 15:30 . ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมนักศึกษาพร้อมกับครูพี่เลี้ยงเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการสอน ภาระงานต่างๆ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2555
นางสาวอาซีละห์  ฮียา

วัน/ เวลา
09.00-10.00น.                   
10.00-11.00น.                  
11.00-12.00 น.       
12.00-13.00    น.          
13.00-14.00น.
14.00-15.00น.
จันทร์
พัก

กลาง

วันอังกฤษ ( พ)
ป.5/3
อังกฤษ ( พ)
ป.5/4

อังคาร


อังกฤษ ( พ)
ป.5/2
คอมพิวเตอร์
ป.4/4
คอมพิวเตอร์
ป.4/2

พุธ
อังกฤษ ( พ)
ป.6/5อังกฤษ ( พ)
ป.6/4

พฤหัสบดี


อังกฤษ ( พ)
ป.5/1ศุกร์


อังกฤษ ( พ)
ป.6/2

อังกฤษ ( พ)
ป.6/1